Ane Lan

ANIMUS CENTRI

20. oktober – 20. november 2011

Norsk

Utstillingen åpnes med en performance av Ane Lan sammen med Rikke Lundgreen, Birgitte Fjeld Bjørsvik og Aurora E. Sandlilje .

SOFT galleri har gleden av å presentere performancekunstneren Ane Lan.  
Gjennom performative aksjoner iscenesatt i video/film, foto, eksperimentell musikk og teaterforestillinger undersøker han kjønn og identitetsproblematikk. Ane Lan er spesielt opptatt av å sette spørsmålstegn ved hva vi legger i begrepet identitet og individualitet, med utgangspunkt i teorier som problematiserer forholdene mellom globaliseringsprosesser, massemedia og sosiale systemer. Navnet ANE LAN er en adapsjon av navnet til den kjente kvinnelige sufragetten Anne Land som levde i Storbritannia på begynnelsen av forrige århundre.

Utstillingen ANIMUS CENTRI består av en serie med tegne/tekstilobjekter, en videoinstallasjon og et performancearbeid som vises på åpningen.

Tematisk tar utstillingsprosjektet utgangspunkt i Jacob Böhmes teosofiske lære. Jacob Böhme (1575-1624) var en tysk filosof og kristen teosof som ble stemplet som kjettersk i sin samtid. Hans skrifter ble kjent først etter hans død. Böhmes uttrykk for kristen mystikk var hverken preget av ekstase eller av kontemplativ ro, men av indre erkjennelse. En viktig del av Böhmes erkjennelser er Gud og mennesket (Adams) iboende androgynitet som han ser i forhold til en større fortolkning av naturkreftene, syndefallet og det onde. For Böhme er ikke det onde, og syndefallet separert fra Guds skapervek men en nødvendighet for Guds selverkjennelse. Gud gav mennesket fri vilje for at Gud skal kunne forstå seg selv og sitt skaperverk, og da menneskene også er en del av Gud, forstå Gud og derigjennom erkjenne seg selv.

ANIMUS CENTRI tar utgangspunkt i Böhmes kosmologiske tenkning hvor han konsentrer seg om 7 forskjellige naturkrefter (og planeter) som hver og en representerer en spesiell kraft som virker i menneskets kropp og ånd. Senere filosofer som Boris Mouravieff og Georges Gurdjieff har bygget videre på Böhmes tenkning på dette området og utviklet the law of three og the law of seven som matematiske prinsipper.

Ane Lan ( Eivind Reierstad ) er født i 1972 og bor og arbeider på Kløfta. 
Han har studert ved fagområdet for tekstil og farge (KhiO), uteksaminert i 2002. 
Ane Lan har deltatt på en rekker utstillinger og festivaler internasjonalt i de 10 siste årene. Blandt andre The Whitney Museum of American Art i New York, Paco das Artes i São Paolo, Venezia biennalen i 2005, Istanbul biennalen i 2007. I Norge har han hatt separatutstillinger på Henie Onstad Kunstsenter, Galleri F 15 og Fotogalleriet. Ane Lan er også aktuell med separatutstilling på Museum of Contemporary Art i Krakow, og premiere på teaterforestillingen A SPIRITI under Meteor internasjonale teaterfestival i Bergen i oktober.

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond og Fond for Lyd og Bilde. 

English

The exhibition opens with a performance by Ane Lan together with Rikke Lundgreen, Birgitte Fjeld Bjørsvik og Aurora E. Sandlilje .

SOFT Gallery is pleased to present the performance artist Ane Lan.
Through performative “actions” staged in video / film, photography, experimental music and theater performances, he investigates gender and identity issues. Ane Lan is particularly keen to question what we mean by the term “identity” and “individuality,” based on the theory that discusses the relationships between globalization processes, the mass media and social systems. The name ANE LAN is an adaptation of the name of the famous female sufragette Anne Land living in the UK at the beginning of last century.

The exhibition ANIMUS CENTRI consists of a series of drawing / textile objects, video installation and performance work that he shows on the opening.

Thematically, the exhibition is based on Jacob Böhmes theosophical teachings. Jacob Böhme (1575-1624) was a German philosopher and Christian Theosophist who was branded a heretic in his own time. His writings became known only after his death. His expression of Christian mysticism was neither affected by ecstasy or of contemplative calm, but of inner knowledge. An important part of Böhmes realizations is God and mans (Adam) inherent androgynitet that he sees in relation to a wider interpretation of the forces of nature, the Fall of Man and evil. Evil and the Fall of Man is, for Böhme, not separated from Gods creation but a necessity for God’s self-knowledge. God gave man free will to be able to understand himself and his creation, and since man are also part of God, understand God and thereby acknowledge themselves.

ANIMUS CENTRI is based on Böhmes cosmological thinking where he concentrates on 7 different forces of nature (and planets) each of which represents a special power that works in the human body and spirit.
Later philosophers such as Boris Mouravieff and Georges Gurdjieff has built on Böhmes philosphy and developed “the law of three” and “the law of seven” as mathematical principles.

Ane Lan (Eivind Reierstad) was born in 1972 and lives and works in Kløfta, outside of Oslo.
He has studied the field of textile and colour (The National Academy of the Arts in Oslo), and graduated in 2002.
Ane Lan has participated in numerous exhibitions and festivals internationally in the last 10 years. Among others The Whitney Museum of American Art in New York, Paco das Artes in Sao Paolo, Venice Biennale 2005, Istanbul Biennial in 2007. In Norway he has had solo exhibitions at the Henie Onstad Art Centre, Gallery F 15 and Fotogalleriet. Ane Lan is also working on a solo exhibition at the Museum of Contemporary Art in Krakow, and a performance at the theater A SPIRITI the Meteor international theater festival in Bergen in October.

The exhibition is supported by Billedkunstnernes Vederlagsfond og Fond for Lyd og Bilde.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.