Anne Helen Robberstad

Den svarte ulla

24. februar – 9. april 2022

Foto: Øystein Thorvaldsen

Norsk:

Velkommen til åpning av Anne Helen Robberstads utstilling Den svarte ulla i SOFT galleri torsdag 24. februar klokken 18.00 – 20.00.

I fordypningsprosjektet Den svarte ulla inviterer Anne Helen Robberstad oss til å se sauen som et subjekt. Gjennom foto og utforskning av ullfiber som materiale, får vi møte sauen på dens egne premisser, som individ. I sitt prosjekt stiller Robberstad spørsmål ved oppfatningen om at det finnes et hierarki av skapninger, der mennesket har plassert seg selv på toppen.

Fra 2019 til 2021 har Robberstad fulgt to sauer av rasen spælsau på fjellbeite via GPS-bjeller, og fått innsikt i sauens vandring over tid. Ulla fra disse sauene har Robberstad bearbeidet og vevd inn i en vararfell – en tekstil som i vikingtiden fungerte som båtrye, regnkappe og ytterplagg. Vararfellen i Robberstads utstilling er en fell som representerer sauenes liv i heia. Ulla er sortert; dekkhår fra bunnull, og vasket og tørket. Bunnulla er kardet og spunnet på håndtein, og så vevd inn i oppstadveven sammen med dekkhårene. 

Den svarte eller pigmenterte ulla, og ulla fra de gamle sauerasene, er den som bonden får minst eller ingenting betalt for, men også den ulla som har vært brukt av oss mennesker siden vi domestiserte sauen for 11.000 år siden. Robberstad setter fokus på tradisjoner, ikke bare i håndverkshenseelse, men kulturarv og de lange tradisjonene med å leve sammen med, side om side med, av og for dyrene.

Anne Helen Robberstad (f.1970) er kunstner fra Haugesund med base i Stavanger, og  ble uteksaminert i 2000 fra Kunstakademiet, NTNU, i Trondheim. Hun jobber med video, lyd og foto, og ofte kombinerer hun dem for å skape en helhetlig installasjon. Temaer som forfall og tilhørighet, død, og hvordan naturen henger sammen, er gjennomgående i hennes arbeider, såvel som forholdet mellom mennesker, dyr og steder. De siste årene har hun utforsket grenselandet mellom videokunst og dokumentarsjanger.

Anne Helen Robberstad har deltatt på en rekke utstillinger i Norge og i utlandet, blant annet Internasjonalt kultursenter og museum i Oslo IKM, Henie Onstad kunstsenter (Høvikodden), Trøndelag senter for samtidskunst (Trondheim), Bilbao Arte, Spania. Hun har deltatt på ulike filmfestivaler som Kurzfilmfestival i Hamburg og VDOR Break 21 i Lubliana.

http://www.annehelenrobberstad.com

English:

Welcome to the opening of Anne Helen Robberstad’s exhibition The Black Wool at SOFT galleri on Thursday, 24 February, from 6 to 8 pm. 

With the artistic research project Den svarte ulla / The Black Wool, Robberstad invites us to see sheep as subjects. Through photos and research on wool fibre as a material, we meet sheep on their own terms, as individuals. In her project, Robberstad questions our perception of there being a ‘creature hierarchy’ with humans at the top. 

From 2019 to 2021, Robberstad used GBS bells to track two sheep belonging to a particular Norwegian breed – the spælsau – while they grazed on alpine pastures. In this way, she gained insight into the sheep’s migration patterns over time. She processed the wool from these sheep and wove it into a vararfell – a type of textile that functioned during the Viking Age as a boat rug, a raincoat and outerwear. The vararfell in Robberstad’s exhibition represents the sheep’s life in alpine pastures. The wool is sorted – the outer layer is separated from the under layer – then washed and dried. The under layer is carded and spun using a spindle, then woven with the outer wool on a warp-weighted loom.

The black or pigmented wool and the wool from old sheep breeds are the types farmers get the least or no money for, but they are also the wool that has been used by humans since sheep were domesticated 11,000 years ago. Robberstad puts the focus on traditions, not merely in terms of handicraft, but also as regards cultural heritage and the long traditions of living together with, side by side, off of, and for animals.

Anne Helen Robberstad (b. 1970) is from Haugesund and lives and works in Stavanger. She graduated from the Art Academy in Trondheim in 2000. She works with video, light and photos, often combing the media to create a unified installation. Themes such as dilapidation and belonging, death, and how nature hangs together, are often addressed in her art, so also the relationship between people, animals and places. In recent years she has explored the boundaries between video art and the documentation genre.

Robberstad has participated in numerous exhibitions in Norway and abroad, among others, at the Intercultural Museum in Oslo, Henie Onstad Art Centre (Høvikodden), Trøndelag Centre for Contemporary Art (Trondheim), and Bilbao Arte in Spain. She has contributed to various film festivals such as Kurzfilm Festival in Hamburg and VDOR Break 21 in Lubliana.

http://www.annehelenrobberstad.com

Foto: Øystein Thorvaldsen

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.