Carin Wessel: «Brev til en ukjent», 1989 (utsnitt). Foto: Øystein Thorvaldsen.

NORSK

Carin Wessel

Brev til en ukjent

12. januar – 26. februar 2023

Velkommen til lansering av katalog fredag 10. februar

Vi inviterer til lansering av en helt ny katalog over Carin Wessels arbeider på SOFT galleri fredag 10. februar fra kl. 17.00 – 18.00. Mer informasjon her.

//

Velkommen til åpningen av Carin Wessels utstilling Brev til en ukjent på SOFT galleri torsdag 12. januar kl. 18.00 – 20.00. Utstillingen åpnes av kunsthistoriker og redaktør Nina Schjønsby, som har skrevet teksten til en ny publikasjon om Wessels arbeider.

I løpet av en over 50 år lang karriere har Carin Wessel markert seg som en av Norges beste vevere. Hun er kjent for sine fargerike billedvev i ikat-teknikk og for sine mange offentlige utsmykkinger. I utstillingen på SOFT galleri presenterer hun arbeider fra 1989 til 2016. 

Wessel har utviklet et særegent uttrykk ved å rendyrke innfargingsteknikken ikat i sine flatvev. Teknikken har røtter tilbake til 600-tallet i Indonesia, og har siden spredt seg rundt hele i verden, også til Norden. I fargeprosessen knytter man deler av tråden slik at fargen hindres i å trenge inn i visse partier. Dette kan gjøres i flere omganger, på ulike partier, for å oppnå glidende overganger. I metoden har Wessel funnet store muligheter til å skape intensitet og kraft i farger og mønstre. Hun bruker den glansfulle ulla til den norske spelsauen. Noen ganger sammen med andre blanke materialer som silke og nylon. Ikat-teknikken og de skinnende trådene skaper sterke lysvirkninger i billedvevene hennes. 

Fargekomposisjoner har en sentral plass i Wessels abstrakte motiver. Hun sier selv at vandringer i skog, fjell og ved sjøen gir henne fargeinntrykk som hun fanger med øyne og kameralinse. Dette gir henne ideer og utgangspunkt for nye arbeider. Flere verk har også titler som viser til naturopplevelser, som «Uvær i sikte», «Morgensol» og «Snøen smelter».

I den kommende publikasjonen skriver Nina Schjønsby at «Det åpne og antydende er noe som kjennetegner Wessels kunstnerskap; titler og stemninger kan anspore oss, gi en retning, men Wessel lar det være plass til oss som betraktere». I utstillingens tittelverk, Brev til en ukjent (1989) kan de påsydde lappene gi assosiasjoner til notater i margen eller post-it-lapper i et større narrativ. Når Wessel kaller verket for et «brev», understreker hun tråden som meningsbærer og tekstilen som et visuelt språk. 

Carin Wessel (f. 1944) bor og arbeider i Oslo, og har atelier på Frysja kunstnersenter. Hun er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i 1964-68 og Nycklevikskolan i Stockholm, arkitektassistentlinje, 1971-72. Wessel har blant annet stilt ut på Galleri F15 i Moss, Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden, Telemark fylkesgalleri på Notodden, Kunsthall Stavanger og Kunstnerforbundet i Oslo. I utlandet har hun blant annet stilt ut i USA, Romania og Belgia. 

Utsmykkinger inkluderer «Ad Astra» på Oslo lufthavn Gardermoen og to verk til inngangspartiet i Regjeringskvartalet R4, samt Lindesnes fyrmuseum, Kongsberg ingeniørhøyskole, Teledirektoratet, SAS hotell Oslo og Vestfoldbanken med flere. Wessel har også jobbet som utsmykkingskonsulent, blant annet for Ullevål sykehus.

carinwessel.com

Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd, Oslo kommune og Bergesenstiftelsen.

ENGLISH

Carin Wessel

Letter to Someone Unknown

12 January – 26 February 2023

Welcome to the launch of a new catalog on Friday, February 10

We invite you to the launch of a brand new catalogue of Carin Wessel’s works at SOFT gallery on Friday, February 10 from 5 – 6 pm. More information here.

//

Welcome to the opening of Carin Wessel’s exhibition Brev til en ukjent / Letter to Someone Unknown at SOFT galleri on Thursday, 12 January, from 6 to 8 pm. The exhibition will be officially opened by the art historian and editor Nina Schjønsby, who has written the text for a new publication on Wessel’s artistic practice.

With a career spanning more than 50 years, Carin Wessel has distinguished herself as one of Norway’s most illustrious weavers. She is known for her colourful tapestries made with the ikat technique, and for her many works of public art. In the exhibition at SOFT, she presents works from 1989 to 2016.

Wessel has developed a unique expression using the ikat dyeing technique in combination with flat-loom weaving. The technique has roots dating back to the 600s in Indonesia, but it has spread to many parts of the world, also to Scandinavia. Before the dyeing process, parts of the yarn are wrapped tightly with a dye-resistant material to keep those parts from being penetrated by colour. The dyeing can be done in several stages and in different parts of the yarn in order to achieve gradual colour transitions. The method gives Wessel opportunities to create intensity and strength in her colours and patterns. She uses the glossy wool of the spælsau (a Northern European breed of short-tailed sheep), sometimes in combination with other fibres such as silk and nylon. The ikat technique and glossy yarn create strong effects of light in her tapestries.

Colour compositions have a central place in Wessel’s abstract motifs. She herself says that walking trips through forests and mountains and by the sea give her the colour impressions that she captures with her eyes and camera lens. These in turn give her ideas and impetus for new works. Several tapestries have titles alluding to experiences of nature, examples being ‘Uvær i sikte’ (‘Bad Weather in Sight’), ‘Morgensol’ (‘Morning Sun’) and ‘Snøen smelter’ (‘The Snow Melts’).

In the forthcoming publication, Nina Schjønsby writes that ‘Suggestive expressions, open to interpretation, characterise Wessel’s art; titles and moods can put us on a track, give a direction, but Wessel leaves room for us as viewers’. In the work that shares the same title as the exhibition, Brev til en ukjent / Letter to Someone Unknown (1989), the sewed-on patches can draw associations to marginal or post-it notes in a larger narrative. Given that Wessel calls the work a ‘letter’, she emphasises strands of fibre as carriers of meaning and the textile as a visual language.

Carin Wessel (born 1944) lives and works in Oslo. Her studio is at the art centre Frysja kunstnersenter. She studied at the National College of Art and Design in Oslo (1964–68) and at Nycklevikskolan in Stockholm, where she studied architecture (1971–72). Wessel has exhibited at (a selection) Galleri F15 in Moss, Henie Onstad Kunstsenter at Høvikodden, Telemark fylkesgalleri in Notodden, Kunsthall Stavanger and Kunstnerforbundet in Oslo. She has also exhibited in the USA, Romania and Belgium. 

Her public art includes ‘Ad Astra’ at Oslo’s Gardermoen Airport and two works for the foyer of the Government-Quarter building ‘R4’, plus works for Lindesnes Lighthouse Museum, the engineering college Kongsberg ingeniørhøyskole, the national telecommunications company Teledirektoratet, SAS Hotel Oslo and Vestfold Bank, among others. In addition to her artistic practice, Wessel has been a public art consultant, for instance for Ullevål Hospital.

carinwessel.com

The exhibition is supported by Arts Council Norway, Oslo Municipality and the Bergesen Foundation.

Verk i utstillingen

Alle bilder: Øystein Thorvaldsen.

Last ned verksliste

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.