Daniela Bergschneider

Hybridia

4. mars – 11. april 2021

Hybridia I, 2020 Dyed Polyamid fabric, tied-in handmoulded porcelain, constructed metal plinth 115 x 100 x 80 cm

Norsk

På grunn av tiltak mot korona i Oslo, må SOFT galleri holde stengt frem til 15. april.

Daniela Bergschneiders utstilling HYBRIDIA kan ses gjennom det store vinduet vårt i Rådhusgata 20 t.o.m. søndag 11. april, eller oppleves digitalt.


Daniela Bergschneiders kunstneriske praksis har som mål å utfordre menneskelig persepsjon gjennom skulpturelle elementer. Hun er interessert i å fremkalle tvetydige følelser hos betrakteren, og å finne et uttrykk for de mange motsetningene i livet. Arbeidene hennes både tiltrekker og frastøter på samme tid. De befinner seg et sted mellom kontroll og kaos, det kjente og fremmede, og det inviterende og truende.

Bergschneider gikk ut med master fra Kunstakademiet ved Universitetet i Bergen i 2020 med prosjektet Hybridia. Skulpturene har piggete, håndstøpte former i keramikk, som er festet i et forhåndsfarget polyamidstoff. De to materialene står i motsetning til hverandre i tekstur, mykhet og visuelt uttrykk.

Skulpturene, som kan gi assosiasjoner til dyriske skapninger eller til og med virus, er laget for å oppnå et uttrykk Bergschneider kaller Visuell taktilitet. Hun bruker atelieret som laboratorium for å utvikle former og overflater med taktil og visuell informasjon, som trigger fantasien til å utløse en emosjonell respons hos betrakteren. 

Ved å få publikum til å ville ta på arbeidene mine, skaper jeg avstand mellom øye og hånd. Et rom som betrakterne må fylle med sine egne opplevelser, og som forblir uløst. Jeg jobber med et fenomen som kalles visuell taktilitet: Når vi ser et objekt kan vi forestille oss hvor mye det veier, hvordan overflaten føles, hvor varmt det er, hvordan det ville oppføre seg hvis det ble løftet eller flyttet. Det er en måte å oppleve på som er relatert til våre haptiske sanser.

Daniela Bergschneider (f. 1986 i Paderborn, Tyskland) bor og jobber i Bergen. Hun har Bachelor i kunst (Mote-Tekstil-Design og Lingvistikk) fra Universitetet i Paderborn (2012), Master i kunst (Tekstildesign) fra Universitetet for anvendt vitenskap i Hamburg (2015), og Master fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2020). Bergschneider har deltatt i en rekke utstillinger i Norge og utlandet, blant andre ‘Contextile 2018’ i Portugal, ‘Exempla 2019’, Munich International Crafts Fair i Tyskland, ’Årsutstilling 2020’ på Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø, og MA2020 på KODE i Bergen. Hun jobber også som foreleser ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

daniela-bergschneider.com
@danielabergschneider

English

Due to Covid-19 regulations in Oslo, SOFT gallery is closed until April 15th.

Daniela Bergschneider’s exhibition HYBRIDIA can be seen through our large window in Rådhusgata 20 until Sunday, April 11th, or be experienced digitally.


Daniela Bergschneider’s artistic practice aims to challenge human perception through sculptural elements. She’s interested in evoking ambiguous feelings in the viewer and to find an expression for the many contradictions in life. The works attract and repel at the same time. They stand between control and order, the familiar and alien, and the inviting and threatening.

Bergschneider graduated from The Art Academy at the University of Bergen in 2020 with her master’s project Hybridia. Here, the sculptures have spiky hand molded ceramic shapes that are worked into pre-dyed polyamid fabric, two materials that oppose each other in texture, softness and visual appearance.

Coming across as creatures or even viruses, her sculptures are made to achieve the expression she calls Visual Tactility. This quest is characterized by using her studio as a laboratory to develop forms and surfaces that are charged with enough tactile and visual information to trigger the imagination into evoking an emotional response.

By creating the desire in the audience to touch my pieces, I also create a gap between eye and hand. Something that the viewers need to fill out with their own experiences and that remains unresolved. I work with a phenomenon called visual tactility: If we see an object we can imagine how much it weighs, how its surface feels, how warm it is, how it would behave if it was lifted or moved. It is a way of seeing that is related to our haptic experiences.

Daniela Bergschneider (b. 1986 in Paderborn, Germany) lives and works in Bergen. She has a Bachelor of Arts (Fashion-Textile-Design and Linguistics) from University of Paderborn (2012), Master of Arts (Textiledesign) from University of Applied Sciences in Hamburg (2015), and Master of Fine Arts from University of Bergen, The Art Academy, Norway (2020). Bergschneider has participated in several exhibitions in Norway and abroad, including ‘Contextile 2018’ in Portugal, ‘Exempla 2019’, Munich International Crafts Fair, Munich, Germany, ‘Årsutstillingen 2020’ at Nordnorsk Kunstmuseum in Tromsø and MA2020, KODE Museum, Bergen. She also works as a lecturer at the Art Academy in Bergen.

daniela-bergschneider.com
@danielabergschneider

Videoer

Bilder av utstillingen

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.