Elise Storsveen

Abstraksjon og innlevelse

21. februar – 31. mars 2019

Elise Storsveen: Abstraksjon og innlevelse på SOFT galleri. Foto: Øystein Thorvaldsen.

Norsk

I utstillingen Abstraksjon og innlevelse viser Elise Storsveen to store billedvever og to store arbeider i applikasjon, samt noen mindre billedvev.

Tittelen på utstillingen og et av verkene viser til den tyske kunsthistorikeren Wilhelm Worringers bok Abstraktion und Einfühlung fra 1907. Her deler Worringer samtidskunsten generelt inn i to motsetninger: abstraksjon, behovet for å trekke seg tilbake og avskjerme seg fra en urolig verden, og einfühlung (empati eller innlevelse), den figurative kunsten. Storsveen har på sin side en ja takk, begge deler-holdning til problemstillingen. At en kan ha både et empatisk forhold til abstraksjon og et mer abstrakt forhold til figurasjon. Hun har i flere år jobbet med både tegning, tekstil, collage og maleri med denne tittelen som felles bakteppe.

Utstillingen på SOFT handler om skulptur og kropp. Storsveen ser kroppen som et funksjonelt, elastisk, sterkt og villig verktøy som påvirker alt hun tenker og gjør. Kroppen som skulpturell form og skulpturer som illuderer kropp. Men det er flatt: tredimensjonalitet utforsket og utført todimensjonalt.

Tilsynelatende motsetninger går igjen. Hun skriver:

Abstraksjon og innlevelse, billedvev og applikasjon, hånden og hjernen, ukontrollert og metodisk, enkelt og komplekst, men alltid subjektivt og alltid i jakten på noe jeg ikke vet hva er.

For Storsveen handler det om å miste kontrollen og hengi seg til det ukjente. Hun jobber med applikasjon for å slippe unna den ufrivillige detaljkontrollen hun opplever i maleriet, men allikevel kunne jobbe med former og fortellinger på store flater. Og hun jobber med billedvev for å se hva et rigid system av renning og innslag åpner opp for av ukjente visuelle og taktile muligheter.

Elise Storsveen (f. 1969) bor og arbeider i Oslo, og jobber hovedsakelig med collage og tekstil. Hun er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (1988-92) og ved Statens kunstakademi (1992-96). Hun har hatt en rekke utstillinger, deriblant på Kunstnernes Hus, Kunstnerforbundet, SOFT galleri, Galleri 0047 og Fotogalleriet, og deltatt i gruppeutstillinger på blant annet Nasjonalmuseet i Oslo, KODE, Bergen Kunsthall og Kunsthall Oslo. Storsveen er kjent for fanzinen Album med Eline Mugaas, som har blitt presentert på MoMA i New York, Kunsthalle Zürich og New York Art Book Fair. Hun står også bak en rekke offentlige utsmykkingsoppdrag, deriblant ved Ila Landsfengsel, St. Olavs Hospital i Trondheim, Litteraturhuset i Oslo og Arkitekthøyskolen. Storsveen har i tillegg kuratert flere utstillinger, blant annet den legendariske Hold stenhårdt fast på greia di sammen med Eline Mugaas og Kunsthall Oslo i 2013. Storsveen har kommende prosjekter på Munch-museet og Akershus Kunstnersenter (2019) og Henie Onstad Kunstsenter, Kunstbanken på Hamar og Kunsthall Oslo (2020).

English

The exhibition Abstraction and Empathy, by Elise Storsveen, features two large appliqué works, two large tapestries and several smaller tapestries.

The exhibition title also applies to one of the works and refers to the German art historian Wilhelm Worringer’s book Abstraktion und Einfühlung (1907). In this book Worringer divides the contemporary art of his day into two general and antithetical categories: abstraction, the need to withdraw and screen oneself off from a troubled world, and empathy, that is, figurative art. Storsveen chooses instead a both-and approach: she can have an empathetic attitude to abstraction and a largely abstract attitude to figuration. For several years she has worked with drawing, textiles, collage and painting, using ‘abstraction and empathy’ as a common backdrop.

The exhibition at SOFT deals with sculpture and the human body. Storsveen sees her own body as a functional, supple, strong and willing tool that influences all she thinks and does. A body can be a sculptural form, and sculptures can give the illusion of bodies. But the bodies we see here are flat, for she explores their three-dimensionality but creates them two-dimensionally.

Apparent contradictions are leitmotifs: “Abstraction and empathy, tapestry and appliqué, the hand and the mind, uncontrolled and methodical, simple and complex, but always subjective and always searching for something, even though I don’t know what it is”, she says.

For Storsveen, artistic practice is about losing control and opening up to the unknown. She works with appliqué in order to avoid the involuntary control that details in painting impose, yet the technique still allows her to work with forms and stories on large surfaces. She works with tapestry in order to see what unknown visual and tactile possibilities a rigid system of warp and woof threads will allow.

Elise Storsveen (b. 1969) lives in Oslo and works mainly with collage and textiles. She studied at Statens håndverks- og kunstindustriskole (1988-92) and Statens kunstakademi (1992-96). She has held numerous solo exhibitions, among others, at the Oslo-based galleries Kunstnernes Hus, Kunstnerforbundet, SOFT galleri, Galleri 0047 and Fotogalleriet. Group shows she has participated in have been held at (a selection) Nasjonalmuseet in Oslo, KODE in Bergen, Bergen Kunsthall and Kunsthall Oslo. Storsveen is well-known for the fanzine Album, produced through collaboration with Eline Mugaas. This periodical has been featured at MoMA in New York, Kunsthalle Zürich and New York Art Book Fair. She has also produced several works of public art for institutions such as Ila Prison outside Oslo, St. Olav’s Hospital in Trondheim, The Literature House in Oslo, and Oslo School of Architecture and Design. In addition to creating art, Storsveen has curated several exhibitions, one of which was the legendary Hold stenhårdt fast på greia di (‘Hold firmly onto your things’), co-curated with Eline Mugaas and Kunsthall Oslo in 2013. Some of her upcoming projects will be shown at the Munch Museum and Akershus Kunstnersenter (2019), and at Henie Onstad Kunstsenter in Oslo, Kunstbanken in Hamar and Kunsthall Oslo (2020).

Alle bilder: Øystein Thorvaldsen.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.