Gitte Magnus

12. april – 27. mai 2018

Foto: Øystein Thorvaldsen.

Norsk

Gitte Magnus arbeider med tekstiler i et abstrakt bildespråk med referanser til modernismen og impresjonismen. Hennes store interesse har lenge vært å utforske forholdet mellom ulike materialer med fargeprosesser og kjemikalier. Bygge opp og bryte ned, lime sammen flere kvaliteter, trykke lag på lag, etse bort og trekke dem i lutbad. Gjennom denne undersøkelsen utvikler hun sine egne tekstile flater og former.

Som alltid leter jeg etter «historiene jeg ikke har blitt fortalt» og «fargen som ikke finnes». Disse formuleringene har jeg hatt med meg hele tiden. De utfordrer meg til å ta på alvor og eksperimentere med alt jeg ikke vet. Tvilen er en viktig drivkraft i alt jeg gjør.

Utstillingen på SOFT galleri kobler seg på de siste separatutstillingsprosjektene til Magnus i 2011 og 2015, der hun begynte å digitalisere tidligere tekstileksperimenter og idégrunnlag, som en videreføring av den endeløse undersøkelsen av muligheter for å uttrykke seg i tekstile materialer og teknikker.

Tematisk tar Magnus ofte utgangspunkt i egne erfaringer og opplevelser. Våren 2016 ble hun nødt til å flytte ut av atelieret sitt i Youngs gate i Oslo, hvor hun hadde jobbet og hatt gode forhold i 33 år. Det ble starten på et prosjekt med arbeidstittelen Flyttefot. Hverdagen på arbeidsplassen er tett knyttet til Magnus sin identitet som kunstner, og det tok henne omlag to år å finne rytmen og arbeidsrutiner i nye omgivelser. 

I denne utstillingen løfter Magnus tematikken rundt flytting ut av hennes egen, konkrete opplevelse, til å handle mer generelt om nødvendigheten av tilhørighet og faste holdepunkter i livet. Det blir vist tre veldig forskjellige verk, –  tre stoppesteder i fortellingen. To store arbeider i tekstil, der det ene er trykket digitalt og det andre er trykket for hånd, malt, krympet og bearbeidet på ulike måter. Det tredje er et foto av den gamle trappen i Youngs gate hvor Magnus har gått opp og ned flere ganger om dagen gjennom tre tiår, og som ble en viktig del av hennes reise som kunstner.


Gitte Magnus (f. 1949) bor på Høvik og har atelier i Asker. Hun har diplom i tekstil fra Statens håndverk- og kunstindustriskole i Oslo (1968 – 1974), med ett år som hospitant på kunsthøyskole i Wien (1970-71), samt diverse etterutdanningskurs.

Magnus har holdt en rekke separatutstillinger, deriblant på TRAFO Kunsthall i Asker, Galleri Format i Bergen, Kunstnerforbundet i Oslo og Hå Gamle Prestegard på Jæren. Av gruppeutstillinger har hun blant annet deltatt på NTKs 40-årsjubileumsutstilling Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger (Kunstnerforbundet 2017 og Kunsthall Stavanger 2018) og Myke monumenter på Kode i Bergen (2015).

Hun var professor og seksjonsleder ved Kunsthøgskolen i Bergen i 6 + 1 år, har jobbet som formidlingskonsulent, kurator og utstillingsarkitekt, samt hatt utsmykkingsoppdrag og vært kunstnerisk konsulent. Kunsten hennes er kjøpt inn av flere viktige institusjoner, som Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Kode i Bergen og Norsk kulturråd.

www.gittemagnus.no

Utstillingen er støttet av Bildende Kunstneres Hjelpefond.

English

Gitte Magnus works with textiles, using an abstract pictorial language with references to Modernism and Impressionism. Her great interest has long been to explore the relation between diverse materials using colouring processes and chemicals. She builds up and breaks down, glues several qualities together, prints layer-on-layer, etches away and steeps in lye. Through such exploratory processes as these, she develops her textile surfaces and forms.

As always, I search for ‘stories I haven’t been told’ and ‘colours that don’t exist’. These formulations are like lodestars for me. They challenge me to experiment and take seriously all that I don’t know. Doubt is an important driving force in all I do.

The exhibition at SOFT galleri builds on Magnus’s solo exhibition projects in 2011 and 2015, when she began digitizing her earlier textile experiments and ideational material. It is therefore a further step in her ongoing exploration of possibilities for expressing herself through textile materials and techniques.

Magnus often uses her own experiences as starting points for the themes of her works. In spring 2016, she was compelled to move out of her studio on Yongs gate in Oslo, where she had worked and had good relationships for 33 years. This marked the start of a project with the working title Flyttefot (idiomatic for ‘on the move’ or ‘moving house’). Everyday life at her workplace was integral to Magnus’s identity as an artist, and it took her about two years to find a rhythm and establish work routines in her new surroundings.

In this exhibition, Magnus transfers the theme of her own experience of having to move to a more general level: to the need for belonging and fixed reference points in life. She presents three very different works – three stages in a story. Two of the works are large textiles: one is printed digitally, the second is printed by hand in combination with being painted, shrunk and treated in several other ways. The third work is a photo of the old stairwell in the building at Yongs gate, which Magnus ascended and descended several times a day for three decades, and which became an important part of her ‘journey’ as an artist.

Gitte Magnus (b. 1949) lives at Høvik and has her new studio in Asker. She studied at Statens håndverk- og kunstindustriskole in Oslo (1968–1974, diplom), with one year as an exchange student at Angewante Kunst in Vienna (1970–71), plus further education in later years. She has held several solo exhibitions, among others, at TRAFO Kunsthall in Asker, Galleri Format in Bergen, Kunstnerforbundet in Oslo and Hå Gamle Prestegard in Jæren. Her participation in group exhibitions includes the Norwegian Textile Artist’s 40th anniversary exhibition Ode to a Dishrag, Hymn to a Tiger (Kunstnerforbundet 2017, Kunsthall Stavanger 2018) and Soft Monuments (KODE, Bergen 2015). Magnus has been a professor and institute leader at Kunsthøgskolen in Bergen for 6 + 1 years, also an art consultant, curator and exhibition architect. She has produced numerous works of public art and is represented in several important public collections, among others, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, KODE in Bergen and Norsk kulturråd.

www.gittemagnus.no

The exhibition is supported by The Relief Fund for Visual Artists.

Alle foto: Øystein Thorvaldsen.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.