Hilde Frantzen

Terrenget – der landet ligger

9. august. – 9. september 2018

Foto: Øystein Thorvaldsen.

Norsk

SOFT galleri har gleden av å innlede høstsesongen med Hilde Frantzens separatutstilling Terrenget – der landet ligger.

Tittelen på utstillingen viser til Frantzens pågående prosjekt hvor hun forsøker å fange naturens egenart med en selvutviklet forskningsmetode. De siste årene har hun vært på flere feltstudier i den norske fjellheimen, på Svalbard og i Lofoten. I Ny-Ålesund levde hun på sivilisasjonens ytterkant med en rekke forskere fra hele verden. Hun ble inspirert av deres redskaper og metoder, og forsket på landskap, is og snø fra et kunstnerisk perspektiv.

Frantzen maler rutenett på tekstil som hun tar med ut og legger i naturen. Hver eneste sten, sprekk og bevegelse i terrenget gir utslag på rutenettet. Det geometriske mønsteret står i kontrast til omgivelsene rundt, og det kan oppleves som en virtuell verden har falt ned i naturen. Resultatet av landskapsmålingene blir omgjort til tekstile relieffer og tegninger.

Mine resultater kan kanskje ikke gi noen svar, men jeg prøver å finne det vakre og uforståelige fra forskernes metoder tolket ut fra min synsvinkel. Jeg bruker vitenskapens verktøy til å organisere virkeligheten og setter den inn i en kontekst som er lesbar for et større publikum.

For Frantzen framstår resultatene som fysiske malerier aktivert av naturen, hvor det uhåndgripelige flate maleriet har blitt virkelig og tatt fysisk form. Gjennom dette problematiserer og utfordrer hun maleriets fysikk, avgrensning og flathet. Hun ønsker å fremkalle en fysisk følelse, eller mental-materiell reaksjon, ved å bruke tekstil til å se nærmere på landskapet og dets væren på nye måter.

Frantzens prosjekt er også interessant sett i lys av nyere hjerneforskning. I 2005 oppdaget de norske legene Edvard Moser og May-Britt Moser såkalte gitterceller, som de senere mottok Nobelprisen i medisin for. Gitterceller (grid-cells på engelsk) fungerer som et koordineringssystem i hjernen og er viktige for vår stedsans og hukommelse. Frantzen har tatt gittercellene ut av hjernen og jobber med dem i det fysiske landskapet. Ved å bruke rutenettet til å kartlegge terrenget får hun en «hands-on»-kontakt med naturen, og øver opp gittercellene og det indre kartet. Hun skriver:

I dagligtalen bruker vi ofte naturen for å orientere oss og å ha noe fysisk å måle oss mot, for eksempel; lett som en fjær, tung som en stein, høy som et fjell osv. Jeg synes det er interessant å studere dette nærmere i denne tiden hvor megabyte og gigabyte er de mest brukte målenhetene. Personlig synes jeg det er utfordrende å forholde meg til fysikken. Hvor mye veier en megabyte? Hvor tynn er en tiff-fil?

Hilde Frantzen (f. 1982) bor og arbeider i Oslo. Hun har bachelor i avdeling for tekstil (2005 – 2008) og mastergrad fra Kunsthøgskolen i Bergen (2008 – 2010). I 2008 var hun European Textile trainee ved University of Art and Design, Helsinki, Tilburg Textielmseum og Ratti textile company i Italia. Blant de siste separatutstillingene hennes er “Feltarbeid” på Galleri Svalbard i Longyearbyen (2017) Kunst på vandring arrangert av Akershus Kunstsenter (2015)  og på Galleri BOA i Oslo (2015). Hun har også deltatt på en rekke gruppeutstillinger i Norge og utlandet, deriblant Tyskland, USA, Sverige og Litauen.

www.hildefrantzen.com

English

The title of this exhibition (Terrain – Where the Land Lies) relates to Hilde Frantzen’s ongoing project of trying to capture nature’s essence with a research method she herself has developed. In recent years she has done field work in the Norwegian mountains and on the islands of Svalbard and Lofoten. In Ny-Ålesund she lived on the outskirts of civilization along with researchers from all over the world. Inspired by their tools and methods, she did research on the landscape and on ice and snow from an artistic perspective.

Frantzen paints a grid on a cloth, then lays it out in nature. Each and every stone, crack and movement in the terrain affects the grid. The geometrical pattern stands in contrast to the environment and can be experienced as a virtual world that has landed on the natural landscape. The results of surveying a landscape are transformed into textile reliefs and drawings.

My findings can perhaps not give answers, but I try to find the beautiful and unfathomable aspects drawn from researchers’ methods, interpreting them from my own perspective. I use the tools of science to organize reality and put it in a context that a wider public can read.

For Frantzen, the results stand as physical paintings activated by nature, where the abstract and intangible surface painting becomes real and gains physical form. In this way she problematizes and challenges painting’s physical aspects, limits and flatness. She wants to conjure a physical feeling, a mental-material reaction, by using textiles to examine the landscape and its being in new ways.

Frantzen’s project is also interesting in relation to brain research. In 2005, the Norwegians Edvard Moser and May-Britt Moser discovered grid cells, for which they later received the Nobel Prize in Medicine. Grid cells are like a coordinating system in the brain, important for our sense of place and memory. It is as if Frantzen removes grid cells from the brain and works with them in the landscape. Using a grid to map terrain, she has ‘hands-on’ contact with nature and trains her grid cells and inner map. She writes:

In everyday language, we often use nature as a means of orientation, a measuring instrument. For example: light as a feather, heavy as a stone, tall as a mountain, etc. I think it’s interesting to study this at a time when megabytes and gigabytes are the most common units of measurement. Personally, I find it challenging to relate to physics. How much does a megabyte weigh? How thin is a tiff file?

Hilde Frantzen (b. 1982) lives and works in Oslo. She studied textile art at Kunsthøgskolen i Bergen (BA 2005 – 2008, MA 2008 – 2010). In 2008 she was a ‘European Textile trainee’ at the University of Art and Design, Helsinki, Tilburg Textielmuseum, and at Ratti textile company in Italy. Her most recent solo exhibitions include Feltarbeid at Galleri Svalbard in Longyearbyen (2017), Kunst på vandring organized by Akershus Kunstsenter (2015), and at Galleri BOA in Oslo (2015). Frantzen has also participated in group exhibitions in Norway, Germany, the US, Sweden and Lithuania.

www.hildefrantzen.com

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.