Inger Bergström og Lotte Nilsson-Välimaa

Truncated Icosahedron – Site II

25. juni – 8. august 2021

Truncated Icosahedron – Site II. Foto: Øystein Thorvaldsen.

Norsk

Velkommen til Inger Bergström og Lotte Nilsson-Välimaa sin utstilling Truncated Icosahedron – Site II på SOFT galleri fra fredag 25. juni 2021.  

I dette prosjektet fortsetter Bergström og Nilsson-Välimaa sitt kunstneriske samarbeid ved igjen, både konseptuelt og materielt, å utforske et nytt sted og en ny kontekst. Truncated Icosahedron – Site II presenteres på SOFT galleri i form av en monumental “myk skulptur” i bevegelse, og et videoverk med lyd mot gaten utenfor.

Videoverket viser en hendelse der en gigantisk tekstilskulptur finner veien inn i et hundre år gammelt palass, et tidligere velstående hjem, nå Hallwylska Museet i Stockholm. De to kunstnerne opptrer som guider eller vakter, og ser ut til å vandre målrettet gjennom de vakre omgivelsene. De følger et vesen av sølvfarget tekstil som gurglende velter seg fremover, og renner opp de kalde marmortrappene. Sammen beveger gruppen seg resolutt fremover, forbi portrettsamlingen og videre mot paradeetasjen. De tunge møblene må vike unna og skraper mot parketten – en surrealistisk begivenhet i lyd og bilde.

Til utstillingen på SOFT galleri har kunstnerne inkludert en ny skulptur i installasjonen. Denne ble laget etter filmingen på Hallwylska Museet. Objektet tvinger oss til å skjerpe blikket, og romfølelsen endres ettersom vi fanger stemningen, fargene og materialene fra renessansepalassets atmosfære. Dette uttrykkes eksplisitt i de gull- og okerfargede tekstilene, og mer implisitt i den noe illusoriske stemningen. Enkle bordvifter får skulpturen til å bevege seg sakte frem og tilbake – en funderende bevegelse som ikke ser ut til å lede noe sted. En melankolsk og kanskje sublim skulpturell situasjon.

I arbeidet med prosjektet Truncated Icosahedron (avstumpet ikosaeder) har kunstnerne sett sammenhengen mellom arkimediske legemer og tredimensjonale lappetepper. Arkimediske legemer, hvorav «truncated icosahedron» er én av dem, er innen geometrien en samlebetegnelse for ulike former for konvekse, tredimensjonale og geometriske polyeder. Disse polyedrene kan betraktes som geniale skulpturelle metoder for å skape sfæriske legemer fra todimensjonale flater. De skulpturelle og monumentale gjenstandene til Bergström og Nilsson-Välimaa er bygget i henhold til dette prinsippet – her som et tredimensjonalt lappeteppe av klipte tøystykker som, når de er riktig satt sammen, danner et absolutt sfærisk skall.

Truncated Icosahedron – Site I ble vist i Fiberspace Gallery i Stockholm i 2018 som en installasjon med et sølvfarget, sfærisk skulpturelt tekstilobjekt og et lydverk, samt en teknisk interaktivitet som fikk objektet til å bevege seg. Truncated Icosahedron – Site III skal vises i Hanaholmens galleri høsten 2021. Denne gangen som en ny installasjon hvor videoverket projekteres, og samarbeider med den finske kunstneren Paavo Halonens skulpturelle objekter.

Merk: SOFT galleri er sommerstengt i juli. I denne perioden kan utstillingen oppleves gjennom det store vinduet vårt i Rådhusgata 20. Galleriet åpner igjen tirsdag 3. august.

Lotte Nilsson-Välimaa
darkpink.se / @lotte_nilsson_valimaa

Inger Bergström
ingerbergstrom.se / @inger_anna_bergstrom

Åpningstider
Fredag 25. juni: 12.00 – 17.00
Lørdag 26. – søndag 27. juni: 12.00 – 16.00
Tirsdag 29. – onsdag 30. juni: 12.00 – 17.00

Sommerstengt 1. juli – 2. august

Tirsdag 3. – fredag 6. august: 12.00 – 17.00
Lørdag 7. – søndag 8. august: 12.00 – 16.00

Arrangement
Finissage og kunstnersamtale søndag 8. august fra kl. 14.00 – 15.00

Prosjektet er støttet av

English

Welcome to Inger Bergström and Lotte Nilsson-Välimaa’s exhibition Truncated Icosahedron – Site II at SOFT gallery from Friday, June 25th 2021.

In this project, Bergström and Nilsson-Välimaa continue their artistic collaboration by once again, conceptually and materially, exploring a new place and context. Truncated Icosahedron – Site II is presented at SOFT Gallery in the form of an installation consisting of a monumental »soft sculpture« in motion and a video work with sound directed towards the street outside.

The video work depicts an event where a giant textile sculpture finds its way into the century-old palace, a former affluent home, now the Hallwyl Museum in Stockholm. The two artists, here as guides or guards, seem to move purposefully through the magnificent environment. They move at a steady pace with an entity consisting of silver-coloured fabric that wells forward gurgingly, flowing up the marble’s cold steps. Together, the group resolutely moves forward, and drives on, passing the collection of portraits and further towards the parade floor. The heavy furniture scratches the parquet, forced to move – a surreal event in sound and image.

For SOFT Gallery, the artists have included a new spherical sculpture in the installation. This was created after the film session at the museum. The object forces us to sharpen our vision and the scale of the room shifts while capturing the ambience, colors and materials from the atmosphere of the Renaissance palace, explicitly expressed in the gold and ocher-colored fabrics and more implicit in the somewhat illusory mood. The oscillating activity of the simple table fans makes the sculpture move slowly back and forth – a brooding movement that does not seem to lead anywhere, all a melancholic and perhaps sublimely sculptural situation.

In the work on the project Truncated Icosahedron, the artists have noticed the connection between Archimedean bodies and three-dimensional patchworks. Archimedean bodies, of which the truncated icosahedron is one, are in geometry a collective name for various forms of convex, three-dimensional and geometric polyhedra. These polyhedra can be seen as ingenious sculptural methods to create spherical bodies from two-dimensional surfaces. The sculptural and monumental objects are built according to this principle – here a three-dimensional patchwork of cut pieces of fabric that, when properly assembled, form an absolutely spherical shell.

Truncated Icosahedron – Site I was shown at Fiberspace Gallery in Stockholm 2018 in the form of an installation with the silver, spherical, sculptural textile object and a sound work, as well as a technical interactivity that set the object in bouncing motion. Truncated Icosahedron – Site III will be shown at Hanaholmen’s gallery in the autumn of 2021, this time in the form of a new installation where the video work is projected, while collaborating with the Finnish artist Paavo Halonen’s sculptural objects.

Note: SOFT gallery is closed for the summer in July. In this period, the exhibition can be experienced through our large window in Rådhusgata 20. The gallery reopens on Tuesday, August 3rd.

Lotte Nilsson-Välimaa
darkpink.se / @lotte_nilsson_valimaa

Inger Bergström
ingerbergstrom.se / @inger_anna_bergstrom

Opening hours
Friday June 25th: 12.00 – 17.00
Saturday June 26th – Sunday 27th: 12.00 – 16.00
Tuesday June 29th – Wednesday 30th: 12.00 – 17.00

Closed from July 1st – August 2nd

Tuesday August 3rd – Friday 6th: 12.00 – 17.00
Saturday August 7th – August 8th: 12.00 – 16.00

Event
Finissage and artists talk on Sunday, August 8th from 2 – 3 pm.

The project is supported by

Alle foto: Øystein Thorvaldsen.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.