Kristina Austi

29. februar – 7. april 2024

Norsk

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 29. februar kl. 18:00 – 20:00. Utstillingen åpnes av Kirsti van Hoegee.

SOFT galleri har gleden av å presentere separatutstilling av Kristina Austi. Hun har i over ti år arbeidet med digital- og jacquardvev. Sammensmeltningen av teknikk, kunst og teknologi beskriver hun som en vevnad i seg selv. 

Austis arbeider er fabulering. En bro mellom litauiske folkeeventyr og dikt av William Blake. Hun vever sitt eget univers, lik som Blake dikter. Sentralt er også inklusjonen av kunstig intelligens (KI), som har utviklet seg til å bli mer enn et verktøy; Det er en kreativ partner som utvider grensene for hva som er mulig. Fascinasjonen for nyskapelse ved algoritmenes sammenblanding av ulike tekstilhåndverk er en drivkraft. Austi mater algoritmene med bilder av egne håndlagde vever og ber dem etterligne 1500- talls gobelenger, hvor resultatene både er fortryllende og foruroligende. Eksperimentene utfordrer tradisjonelle oppfatninger: Hvis man materialiserer det algoritmen produserer, hvilken rolle har maskinen? 

KI skaper ikke bare nye mønstre inspirert av historiske tekstiler, men utfordrer våre idéer om originalitet og autentisitet. Det videreføres med de 3D-printede strukturene av vevbindinger. I digitalvev er dette tegning eller instrukser om hvordan trådene kan flettes sammen. Ved å oversette disse til en tredimensjonal form kan de fremstå som modeller for fremtidens byer eller avanserte databrikker. 3D-strukturene kan spores i vevde tekstiler. Symbiosen av tradisjon og innovasjon er kjernen i den kunstneriske utforskning, hvor magien oppstår i møtet mellom gammelt håndverk og ny teknologi. 

Utstillingstittelen Hybrid reflekterer dualiteten. Resultatet undersøker hva samarbeidet mellom maskin og kunstneren eller håndverkeren kan være. Gjennom arbeidet ønsker Austi å fremheve det taktile, utforskningene og oppdagelsene som har preget kunsterskapet, samtidig som hun åpner en diskusjon om kunstens fremtid.
Hybrid I er første del av et større prosjekt. Del II blir presentert på KRAFT, Bergen i april og mai. Et utvalgt verk fra serien vil også utstilles på F15, Moss, under utstillingen Tendenser 24 fra mars til juni. 

Kristina Austi (f. 1978) er en litauisk-født kunstner bosatt i Bergen, Norge. I tillegg til arbeidet med digitalvev, har hun også undervist ved Universitetet i Bergen innen tekstilfag og hatt langvarige samarbeid med tekstilindustrien på Vestlandet. Austi er opptatt av formidling, og jobber aktivt med å skape et fagmiljø for digitalvev i Norge gjennom den nyetablerte bedriften VEVFT. Dette arbeidet har resultert i at flere unge kunstnere har begynt å bruke mediet i sitt kunstnerskap de siste årene. 

Austi har deltatt i en rekke internasjonale gruppeutstillinger, inkludert Tekstiltriennalene i Riga (Latvia) og Lodz (polen), Tekstilbiennalene i Risvijk (Nederland), Vilnius (Litauen), Guimaraes (Portugal), samt utstillinger i USA, Nederland, Danmark, Belgia og Sverige.
Utstillingen er støttet av KiN og Kulturrådet.

austikristina.com

English

Welcome to the exhibition opening on Thursday, February 29th from 6 – 8 pm. The exhibition will be officially opened by Kirsti van Hoegee.

SOFT galleri is pleased to present an exhibition of works by Kristina Austi, who has worked with digital and jacquard weaving for more than a decade. She describes the merging of techniques, art and technology as weaving in its own right.

Austi’s works are imaginative – like a bridge between Lithuanian fairy tales and poems by William Blake. Just as Blake created his own universe through poetry, so also does Austi, through weaving. Another key aspect is her use of artificial intelligence (AI), which has developed into becoming more than a tool; it is a creative partner that expands the boundaries for what is possible. A fascination for innovation through combining algorithms with various textile crafts is one of her driving forces. Austi feeds the algorithms with images of her own handwoven works and asks them to make the works look like 16th-century Gobelin tapestries. The results are both enchanting and disturbing. The experiments challenge traditional perceptions: If a weaver materialises what the algorithms produce, what role does the machine play? 

AI creates new patterns inspired by historical textiles, but it also challenges our ideas about originality and authenticity. This is carried further with the 3D-printed structures of weave bindings. In digital weaving, this is a drawing or instructions for how the warp and weft threads should be interwoven. By translating these to a 3D form, they can appear as models for future cities or for advanced computer chips. The 3D structures can be traced in the woven textiles. Symbiosis between tradition and innovation is at the core of a type of artistic research that allows magic to arise through having an ancient craft encounter new technology.

The exhibition title, Hybrid, reflects this dual quality. The results can be read as an exploration of what collaboration between a machine and an artist or craftsperson can be. Through the works, Austi seeks to showcase the tactile phenomena, explorations and discoveries that have marked her artistic practice. At the same time, she opens up for a discussion about the future of art.

Hybrid I is the first part of a larger project. Part II will be presented at the gallery KRAFT in Bergen (5 April–26 May 2024). A selection of works from the series will also be featured at the gallery F15 in Moss, in connection with the exhibition Tendenser 24(23 March–12 June 2024). 

Kristina Austi (b. 1978) is a Lithuanian-born artist who lives in Bergen, Norway. In addition to working with digital weaving, she has taught fibre art at the Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen, and has collaborated for several years with western Norway’s textile industry. Austi is keen to share her knowledge of textiles. Through the recently established organisation VEVFT, she works actively to create a professional milieu for digital weaving in Norway. As a result of these efforts, several young artists have recently started using digital looms in their artistic practice.

Austi has participated in numerous international group exhibitions, examples being the textile triennials in Riga (Latvia) and Lodz (Poland), the textile biennials in Rijswijk (the Netherlands), Vilnius (Lithuania), and Guimarães (Portugal), plus other exhibitions in the USA, the Netherlands, Denmark, Belgium and Sweden.

The exhibition has received support from KiN and Kulturrådet.

austikristina.com

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.