Margrethe Loe Elde

avklipp

1. oktober – 25. november 2018

Foto: Øystein Thorvaldsen.

Norsk

De siste årene har Margrethe Loe Elde vært opptatt av å utforske tekstilenes materialitet, og hvordan de kan la seg forme fra flater til volumer uten bruk av nål og tråd. Det har handlet om å lete etter tekstilenes «natur», om å arbeide direkte og intuitivt, og om å legge til rette for en arbeidsprosess med stor tillit til materialenes iboende egenskaper. Utstillingen avklipp på SOFT galleri er en naturlig fortsettelse av dette arbeidet.

Loe Elde arbeider hovedsakelig med utgangspunkt i tekstilt avfall. Hun synes det tekstile avfallet er interessant fordi det er nært og intimt forbundet med oss mennesker og levd liv. Klær, sengetøy og gardiner er bærere av historier og opplevelser. Historiene blir borte men lever allikevel videre som avtrykk i materialene, som slitasje, hull og flekker. For Loe Elde tilfører de brukte materialene en ekstra dimensjon, og de skjulte historiene ligger som en stille undertone i arbeidene hennes.

I arbeidet med utstillingen “avklipp” har jeg vært spesielt opptatt av det som blir til i randsonene av vår oppmerksomhet, det som oppstår som følge av andre hendelser og handlinger. Det som unndrar seg regi, og det kritiske blikket. Som mellomrommene, restene, det som ligger igjen når noen flytter ut, som avfallet fra en byggeplass, som baksiden av et broderi, som avklippet etter et utklipp…

Skulpturene og objektene i utstillingen er laget av tøyrester, avklipp, filler fra klær og avlagte tekstiler. De er bygget opp over lang tid, lag på lag. Som avleiringer, eller bunnfall. Loe Elde ønsker i stor grad å la skulpturene få den formen som blir til naturlig, uten å regissere for mye underveis.

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond og Statens utstillingsstipend.

Margrethe Loe Elde (f.1968) bor og arbeider i Hokksund, og er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og Bergen. Hun har deltatt i gruppeutstillinger som Tendenser, Connecting og Årsutstillingen for kunsthåndverk en rekke ganger, og hvor hun i 2014 mottok Kunshåndverkprisen fra BKH. Hun har hatt separatutstillinger i blant annet Akershus Kunstsenter, Østfold Kunstnersenter og Galleri Format, og har mottatt flere kunstnerstipend. Hun er innkjøpt av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, KODE Bergen, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Buskerud Fylkeskommune, Kongsberg Kommune og Pilotgalleriet i Buskerud.

www.margretheloeelde.com

English

In recent years, Margrethe Loe Elde has explored the materiality of textiles and how they can be transformed from flat surfaces into volumes without using a needle and thread. She has searched for the ‘nature’ of textiles, working directly and intuitively, and created conditions that allow her to put great confidence in the inherent qualities of materials as she develops the works. The exhibition Avklipp at SOFT galleri is a natural continuation of this exploration process.

Loe Elde’s material starting point is textile refuse. She finds this material interesting because it is close at hand and intimately related to us and our lived lives. Clothing, bedsheets and curtains carry stories and experiences. The stories may be forgotten, but they nevertheless live on as traces in the materials, as wear and tare, holes and stains. For Loe Elde, the used materials add an extra dimension to the works of art, and the hidden stories are like a quiet undertone.

In working with the exhibition Avklipp, I’ve been interested in things that are peripheral to our attention, things that arise as a consequence of other events and actions, that usually evade control and critical examination. Examples would be in-between spaces, remnants, things left behind when someone moves house, refuse from a building site, the backside of a piece of embroidery and fragments cut from a cutting…

The sculptures and objects are made with cloth remnants, craps, rags that used to be clothes and discarded textiles. They are built over a long period, layer by layer, like sediment or dregs. The artist mostly wants them to have a shape that emerges naturally, without being too controlled.

The exhibition has received financial support from Billedkunstnernes Vederlagsfond and Statens utstillingsstipend.

Margrethe Loe Elde (b. 1968) lives and works in Hokksund and studied at the National College of Art and Design, in Oslo and Bergen respectively. She has participated in group exhibitions such as Tendencies, Connecting and the annual juried exhibition Craft. In 2014, at this latter exhibition, she won the prestigious Craft Prize from the national art fund Bildende Kunstneres Hjelpefond. She has held solo exhibitions at (among other places) Akershus Art Centre, Østfold Artists’ Centre and Gallery Format. Over the years she has received numerous artist grants. Her works can be found in the collections of the National Museum (Oslo), KODE (Bergen), Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (Trondheim), Buskerud County Council, Kongsberg Municipality and Pilotgalleriet in Buskerud.

www.margretheloeelde.com

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.