Per Stian Monsås: Ett nytt kapittel

Per Stian Monsås

18. april – 19. mai 2024

Norsk

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 18. april kl. 18:00 – 20:00. Åpningstale av kunstner Kjetil Detroit Kristensen.

Per Stian Monsås tar utgangspunkt i det hverdagslige, og blir inspirert av det som omgir oss. Det kan være enkeltopplevelser, nye funn eller gammel nostalgi. Abstraksjon av erfaringer og observasjoner, med fokus på materialets og metodens egenskaper, danner grunnlaget for hans uttrykk. 

I verket Ett nytt kapittel utfordrer Monsås forholdet mellom verk og betrakter, hvor betrakteren inviteres til å gå gjennom den tilsynelatende ugjennomtrengelige veggen av tau som befinner seg midt i gallerirommet. Å trenge seg gjennom den nesten én meter tykke gardinen, av mer enn 3000 lengder tau, er i seg selv en utfordring som tester personlige grenser. Ryggmargsrefleksen vil kanskje si at du ikke skal gjennom; det kroppslige ubehaget kan videreutvikle seg til en psykisk sperre. 

Å overkomme hindringer er et kjært tema i folkefortellinger og andre kollektive kulturelle narrativ. Det kombineres med hans observasjoner av populærkultur, samfunnsstrukturer og atferd, som danner grunnlaget for undersøkelser om hva som skal til for å kalle noe en opplevelse i vår ofte overstimulerte hverdag. 

Installasjonsverkets tittel viser til at dette kun er ett kapittel, som ikke nødvendigvis har større betydning enn andre. Hva som oppleves som å overkomme en utfordring som tester grenser er subjektive, og kapitlene er derfor mange. Passasjen i gallerirommet er en fysisk manifestasjon og et felles uttrykk for de individuelle opplevelsene av å overkomme, som gir tid og mulighet til å reflektere over opplevelsen.

Per Stian Monsås (f. 1990, Trondheim) er utdannet fra Norges Kreative Høgskole og Kunstakademiet i Trondheim. Hans praksis er materiell; den spenner seg fra abstrakt grafikk til monumentale installasjonsverk. Monsås tar tak i det som fascinerer ham, og ønsker å dele opplevelsen med publikum gjennom deres eget møte med kunsten.

Monsås har tidligere utstilt på Trondhjems Kunstforening, K-U-K Kjøpmannsgata Ung Kunst i Trondheim, Norske Grafikere i Oslo og Bomuldsfabrikken i Arendal. Han deltok på Trøndelagsutstillingen 45. ved Trøndelag Senter for Samtidskunst, hvor han mottok debutantprisen. Monsås er bl.a. innkjøpt av Queen Sonja Print Award til Hurtigruten MS Roald Amundsen.

Utstillingen er støttet av Trondheim Kommune og Oslo Kommune. 

monsaas.com

English

Welcome to the exhibition opening on Thursday, April 18th from 6 – 8 pm. The opening speech is given by artist Kjetil Detroit Kristensen.

Per Stian Monsås’s starting points are ordinary phenomena. He is inspired by things around us. They can be individual experiences, new finds or old nostalgia. The abstraction of experiences and observations, with a focus on the qualities of materials and the method, form the basis for his expression.

In the work Ett nytt kapittel / A New Chapter, Monsås challenges the relationship between viewers and an artwork by inviting viewers to walk through an apparently impenetrable wall of rope in the middle of the gallery. To force your way through the almost one-metre-thick curtain, which consists of more than 3,000 lengths of rope, is in itself a challenge that tests personal limitations. Your intuitive reaction might be that you do not want to penetrate it; the bodily discomfort can develop into a psychological blockage.

Overcoming hindrances is a common theme in fairy tales and other collective cultural narratives. This is combined with Monsås’s observations of popular culture, societal structures and behaviours, all of which form a basis for exploring what it takes to call something an experience in our often-overstimulated everyday lives.

The installation’s title indicates that this is only one chapter, and it doesn’t necessarily have greater significance than other chapters. To overcome a challenge is a subjective experience, so there are many chapters. The passageway in the gallery is a physical manifestation and a unified or combined expression for the individual experiences of overcoming challenges, and it gives us time and an opportunity to reflect over the experience.

Per Stian Monsås (b. 1990, Trondheim) studied at Norges Kreative Høgskole og Kunstakademiet in Trondheim (the Norwegian School of Creative Studies). His practice is materially based and ranges from abstract prints to monumental installations. Monsås engages with the things that fascinate him, and in so doing, seeks to share the experience with us through our own encounter with the art. 

Monsås has previously exhibited at Trondhjems Kunstforening, K-U-K Kjøpmannsgata Ung Kunst in Trondheim, Norske Grafikere in Oslo and Bomuldsfabrikken in Arendal. He participated in the regional exhibition Trøndelagsutstillingen 45 at Trøndelag Senter for Samtidskunst, where he was awarded the debut prize. Monsås’s works have been purchased by, among others, the Queen Sonja Print Award for the Hurtigruten ship MS Roald Amundsen

The exhibition is supported by Trondheim Municipality and Oslo Municipality. 

monsaas.com

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.