Petrine Lillevold Vinje

Kulisse for absolutt suverenitet

24. november 2011 – 1. januar 2012

Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen.

Norsk

Utstillingen åpnes av Stephanie von Spreter, kunsthistoriker og kunstnerisk leder på Fotogalleriet.

Vi ønsker velkommen til en utstilling med nye arbeider av Petrine Lillevold Vinje. Treskulpturen Kulisse for absolutt suverenitet (2011) gir navn til utstillingen.

Petrine Lillevold Vinje har de seneste årene arbeidet med utgangspunkt i sakrale rom og monumental skulptur. I barokkens overdådige utsmykninger av kapell og katedraler inngår modellerte draperier utført i gips eller farget marmor. Draperiene kan ses på som en form for scenografier for det vesentlige i barokkunstnerens oppdrag – portrettet av en geistlig eller helgen. Treskulpturen Kulisse for absolutt suverenitet er en fri gjengivelse av gipsdraperiet i Berninis Statue av Konstantin den Store i Scala Regia, Vatikanet (1654-1669). Verket opptrer som en samtidig versjon av noe kjent men ikke gjenkjennbart, gitt at det er tatt ut av sin egentlige kontekst og ikke er det vesentlige element i originalen.

I utstillingen finner vi også et fotografi, …Hell (2011), av et plagg.  Den er en del av en fotoserie med avbildninger av populærkulturelle objekter fra vår nære historie, som har en individuell symbolsk betydning.

Petrine Lillevold Vinjes kunstnerskap kan ses på som en refleksjon over bruken av det visuelle språket, kraften i bildet og tradisjoner frarevet sin opprinnelse. I avstanden mellom formspråket og dets symbolverdi ligger det en lengsel og noe uoppfylt. Dette er et gjennomgående interessefelt hos kunstneren og behandles gjennom tolkninger av sentrale visuelle elementer fra vestlig kunsthistorie og samfunn. Petrine Lillevold Vinje viser sine monumentale skulpturer i installasjoner sammen med tegning og fotografi. Gjennom sine arbeider ønsker hun å tillegge historien nye fortellinger – og skape nye sammenhenger. Avstanden mellom hennes konseptuelle utgangpunkt og materialiteten i arbeidene hennes befester dem som konstruksjoner for en ny og imaginær historieskriving.

Utstillingen er et bidrag til en diskurs omkring håndverkstradisjoner i samtidskunsten. Prosjektet utforsker også en mulig forflatning i kunsthistorien, der lag på lag av fortolkninger når et klimaks i dagens uhøytidelige appropriasjonspraksis.

En liten, todelt pamflett utgis i forbindelse med utstillingene. Del I er utgitt til utstillingen The Right Finds the Pearl på Akershus Kunstsenter (okt-nov 2011) og del II utgis ved utstillingen på SOFT galleri.

Petrine Lillevold Vinje, født 1980 i Askim, bor og arbeider i Oslo. Hun har hovedfag fra Institutt for farge ved KhiO i 2005. Hun har hatt separatutstillinger i Arendal Kunstforening, Kunstnerforbundet og var nettopp aktuell med separatutstilling på Akershus kunstsenter, Lillestrøm. Petrine Lillevold Vinje har deltatt på flere gruppe- og kollektivutstillinger. 
For mer informasjon se: http://www.petrinevinje.com 

Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd og Billedkunstnernes vederlagsfond.

Se anmeldelse i KUNSTforum: http://www.kunstforum.as/2011/12/et-tilfeldig-mote-med-et-suverent-stykke-kunst/

English

Backdrop for absolute sovereignty

The exhibition will be opened by Stephanie von Spreter, art historian and director of Fotogalleriet.

We welcome you to an exhibition of new works by Petrine Lillevold Vinje. The main element of the exhibition is the sculpture Backdrop for absolute sovereignty (2011).

Petrine Lillevold Vinje has in recent years worked on the basis of sacred space and with monumental sculpture. In the sumptuous baroque decorations of European chapels and cathedrals we find modeled draperies made of plaster or colored marble. The draperies can be seen as set designs for the essential in the assignment of the baroque artist – a portrait of a cleric or saint. The wooden sculpture Backdrop for absolute sovereignty is a reproduction of the drapery in Bernini’s statue Constantine the Great in the Scala Regia, Vatican City (1654-1669). The work acts as a contemporary version of a familiar but not recognizable object, given that it is taken out of its proper context and is not the essential element of the original.

In the exhibition, we also find a photo … Hell (2011), of a garment. It is part of a photoseries of images of items from our recent history and popular culture, which has a individual symbolic significance.

Petrine Lillevold Vinje’s artistic pracice can be seen as a reflection on the use of visual language, the power of image and meaningless traditions. In the distance between the object and its symbolic value, there is a longing and something unfulfilled. This is a general interest for the artist and she processes this through her own interpretations of key visual elements from western art history and society. Petrine Lillevold Vinje shows monumental sculptures in installations with drawings and photographs. Through her work she wants to attribute the history with new stories – and create new connections. The distance between her conceptual base and the materiality of her work stresses them as structures for a new, imaginary historiography.

The exhibition can also be a contribution to a discourse on craft traditions in the contmeporary art. The project also explores a possible flattening in the history of art, where layer upon layer of interpretation reach a climax in today’s informal practice of appropriation.

A small, pamphlet in two parts is published in conjunction with the exhibitions. Part I was released at the opening of The Right Finds the Pearl at Akershus Kunstsenter (Oct–Nov 2011) and Part II is published at the exhibition in SOFT gallery.

Petrine Lillevold Vinje, born 1980 in Askim, lives and works in Oslo. She holds a MA from the Institute of color of National Academy of the Arts in Oslo in 2005. She has had solo exhibitions in Arendal Fine Art Society, Kunstnerforbundet, Oslo and just finished a solo exhibition at Akershus Kunstsenter, Lillestrøm. Petrine Lillevold Vinje has participated in several group exhibitions. 

For more information: http://www.petrinelillevold.com

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.