Randi Bjerkås Lyngra: detalj fra «Klanger av Mozart».

Randi Bjerkås Lyngra

Symfoni i ull og silke

10. august – 10. september 2023

Norsk

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 10. august 2023 fra kl. 18.00 – 20.00.

Det blir musikalsk innslag på fiolin ved Marit Lyngra og Henriette Elnan fra Oslo Symfoniorkester og åpningstale ved kunstkritiker Lars Elton. Elton har skrevet teksten til en ny publikasjon om Lyngra som utgis i forbindelse med utstillingen. Publikasjonen kan kjøpes i galleriet.


For Randi Bjerkås Lyngra går farger og lyd over i hverandre. De henger sammen. Et rom kan være stille og likevel fylt av en øredøvende lyd fra et bilde på veggen. I veven dikter Randi med farger, rytmer og klanger hentet fra følelser hun har inne i seg og fra naturen rundt henne.

Selv sier hun: Roen det gir i sinnet når jeg sitter i veven, det langsomme arbeidet med tråden, se på formene og fargene i naturen, følge årstidene. Vinter – hvit og mørk, vårens klare farger, sommerens frodige former og høstens fargeprakt. Kjenne på følelsen av at noe blir til mellom fingrene mine.

Randi Bjerkås Lyngra har vevstue hjemme i Hyggen, i et rom med vinduer på tre sider og utsikt mot syd over Drammensfjorden. Hun vever teppene ut fra bildene hun har i hodet, uten kartong, slik at hun underveis i prosessen bare ser et utsnitt av hele verket. Dette kan føre til noen overraskelser når det ferdige teppet klippes ned fra oppstadveven etter to-tre måneders arbeid. Teppet har kanskje forstyrrende «lyder» som må endres på eller fjernes. Deler av innslaget må kanskje tas vekk, eller at hun må justere klangen med litt broderi for å få alt til å harmonere.

I utstillingen på SOFT galleri viser Randi tre nye arbeider. Et av dem, Vår i Vesterålen, består av to tepper på 117 x 227 cm. På 1970-tallet bodde Randi med familien i Harstad. Der opplevde hun de intense gulgrønne fargene om våren når naturen våknet, og siden har hun lengtet nordover hver vår. I 2022 var hun der på akkurat riktig tidspunkt. Lauvtrærne fikk nye blader, fuglene kom og luften var full av sang. Randi så og hørte bilder overalt. Et annet arbeid, Silkeveien (106 x 228 cm) er vevd med rød renning. Renningen er en viktig del av billeduttrykket sammen med den uspunnede silken, og «lydene» fra silken er som vare klanger i det røde.

Randi Bjerkås Lyngra (f. Odda 1943) bor og arbeider i Hyggen i Asker kommune. Randi har utdannelse i billedvev fra Statens Lærerhøgskole i forming (nå en del av OsloMet). Hun har studert tegning og maling ved Kunstskolen i Trondheim og i London og Paris. Randi arbeidet med tegning og maling fra hun var ganske ung og fortsatte senere med billedvev i storformat. I en periode arbeidet hun hos Synnøve Anker Aurdal. Hennes arbeider er innkjøpt av bl.a. Røyken kommune, Bærum Kommune, Buskerud fylkeskommune, Drammen Tingrett, Norsk Kulturråd og flere private bedrifter. Det store sceneteppet på 30 m2 ved Hyggen skole i Røyken er hennes verk. Randi Bjerkås Lyngra er medlem av Buskerud Bildende Kunstnere, Bildende kunstnere i Bærum (BKiB), Asker Bildende Kunstnere (ABK) og Norske tekstilkunstnere.

rblyngra.no

English

Welcome to the exhibition opening on Thursday, August 10th 2023 from 6 – 8 pm.

There will be a musical performance on the violin by Marit Lyngra and Henriette Elnan from the Oslo Symphony Orchestra and an opening speech by art critic Lars Elton. Elton has written the text for a new publication about Lyngra which is published in connection with the exhibition. The publication can be purchased in the gallery.


For Randi Bjerkås Lyngra, color and sound go hand in hand. They are connected. A room can be quiet and yet filled with a deafening sound from a picture on the wall. In the weave, Randi composes poems with colours, rhythms and sounds drawn from feelings she has inside her and from the nature around her.

She herself says: The peace of mind it brings when I sit at the loom, the slow work with the thread, looking at the shapes and colors in nature, following the seasons. Winter – white and dark, the bright colors of spring, the lush forms of summer and the splendor of autumn’s colours. Feeling the sensation of something forming between my fingers.

Randi Bjerkås Lyngra has a studio at home in Hyggen, in a room with windows on three sides and a view to the south over Drammensfjorden. She weaves the tapestries from the images in her head, without cardboard, so that she only sees a section of the entire work at all times. This can lead to some surprises when the finished tapestry is cut down after two or three months of work. The tapestry may have disturbing «noises» that need to be changed or removed. Parts of the weft may have to be removed, or she may have to adjust the timbre with a bit of embroidery to make everything harmonize.

In the exhibition at SOFT gallery, Randi shows three new works. One of them, Vår i Vesterålen (Spring in Vesterålen), consists of two carpets measuring 117 x 227 cm. In the 1970s, Randi lived with her family in Harstad. There she experienced the intense yellow-green colors in the spring when nature woke up, and since then she has longed for the north every spring. In 2022, she was there at exactly the right time. The deciduous trees got new leaves, the birds came and the air was full of song. Randi saw and heard images everywhere. Another work, The Silk Road (106 x 228 cm) is woven with red warp. The warp is an important part of the visual expression together with the unspun silk, and the «sounds» from the silk are like echoes in the red.

Randi Bjerkås Lyngra (b. Odda 1943) lives and works in Hyggen in Asker municipality. Randi has an education in tapestry from Statens Lærerhøgskole (now part of OsloMet). She has studied drawing and painting at the Art School in Trondheim and in London and Paris. Randi worked with drawing and painting from a young age and later continued with large-format tapestries. For a period she worked for the famous textile artist Synnøve Anker Aurdal. Her work has been purchased by, among others, Røyken municipality, Bærum municipality, Buskerud county municipality, Drammen District Court, Norwegian Cultural Council and several private companies. The large stage curtain of 30 m2 at Hyggen school in Røyken is her work. Randi Bjerkås Lyngra is a member of Buskerud Visual Artists, Visual Artists in Bærum (BKiB), Asker Visual Artists (ABK) and Norwegian Textile Artists.

rblyngra.no

Bilder av utstillingen

Foto: Øystein Thorvaldsen.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.