Sara-Lovise Ask Ewertson

Worldwide Shipping

13. april – 14. mai 2023

Norsk

Torsdag 13. april kl. 18.00 – 20.00 åpner Sara-Lovise Ask Ewertson sin aller første separatutstilling i Oslo, Worldwide Shipping

Worldwide Shipping stiller spørsmål ved hva som skjer med samholdet når mesteparten av den tekstile kunnskapen flyttes langt vekk fra oss som konsumerer den mest. Hvor vi som bor i Norden i stadig større grad blir «bestillere». Vi tenker og designer, og noen andre innfrir ønskene våre i en verden der «worldwide shipping» alltid er mulig og foretrekkes.

Siden 1996 har antallet klær som kjøpes i EU per person økt med 40 prosent som følge av et kraftig prisfall, og som har redusert plaggenes livslengde. Sverige er på første plass i netthandel i verden og Norge på niende plass ifølge Klarna i 2022. Hvert tredje plagg som kjøpes på nettet sendes tilbake, og ifølge en studie ved Lunds Universitet kastes store deler av returene. 

Ask jobber i grenselandet mellom kunst og klær i et håp om å øke den reelle verdien på plagg. Søm og mønsterkonstruksjon er et håndverk som må få en annen status. Etter å ha jobbet i over tolv år fysisk med tekstiler, har Ask de siste to årene gått delvis over til å arbeide digitalt med tekstiler i dataprogrammene Clo3d og Blender. På SOFT presenterer hun flere tekstile digitale skulpturer gjennom video.  

Ask har valgt å bruke klassiske tekstiler i sine digitale skulpturer, som er veldig nytt i hennes kunstnerskap. Hun har blant annet arbeidet med jacquardvevde stoff med tradisjonelle blomstermønster, krepp, og tekstil med tartanmønster, som en kontrast mellom det historiske og det nye. I mønsterkonstruksjonen har hun tatt utgangspunkt i ulike snøringer, som på sneakers, korsetter og vesker. Hun dekonstruerer plagg og tilbehør, og velger deler av konstruksjonen til å skulpturere videre digitalt. 

Med verkene i Wordwide shipping ønsker Ask også å vise den digitale tekstile verdenen som eksisterer, og hvor det skjer stor utvikling. Det finnes i dag butikker hvor tekstilene kun eksisterer digitalt. Det pågår mye diskusjon om mulighetene i dette. Om man erstatter bare én prosent av våre fysiske klær med digitale versjoner, kan det potensielt spare fem billioner liter vann.

Sara-Lovise Ask Ewertson (f. 1991 Sverige/Norge) bor og arbeider i Oslo. Hun har en BA i motedesign og kunst fra Textilhögskolan i Borås og en MA fra i kunst fra Konstfack i Stockholm. Etter master har hun vist sine verk blant annet på Röhsska, Ark des, Umeå Konsthall, Nässjö konsthall, 3:e våningen, BO og Podium i Oslo. I 2023 er Ask også aktuell med ett verk i gruppeutstilling på Spriten Kunsthall i Skien 21. april – 18. juni, samt som kurator og produsent for en gruppeutstilling på Podium i Oslo i oktober. Utstillingen på SOFT er hennes første helt digitale separatutstilling. 

Utstillingen er støttet av Kulturrådet.

sara-lovise.com

English

On Thursday, April 13th from 6 – 8 pm, Sara-Lovise Ask Ewertson opens her very first solo exhibition in Oslo, Worldwide Shipping.

Worldwide Shipping questions what happens to community when most of the textile knowledge is moved far away from those of us who consume it the most. Where we who live in the Nordics increasingly become «orderers». We imagine and design, and then someone else fulfills our wishes in a world where «worldwide shipping» is always possible and preferred.

Since 1996, the number of clothes bought in the EU per person has increased by 40 per cent as a result of a sharp drop in prices, which has reduced the clothes’ lifespan. Sweden is in first place in online shopping in the world and Norway in ninth place according to Klarna in 2022. Every third garment bought online is sent back, and according to a study at Lund University, large parts of the returns are thrown away.

Ask works in the borderland between art and clothing in the hope of increasing the real value of garments. Sewing and pattern construction is a craft that needs to be given a different status. After working for over twelve years physically with textiles, Ask has in the last two years partially switched to working digitally with textiles in the computer programs Clo3d and Blender. At SOFT, she presents several textile digital sculptures through video.

Ask has chosen to use classic textiles in her digital sculptures, which is a very new concept in her oeuvre. Among other, she has worked with jacquard woven fabrics with traditional floral patterns, crepe, and textiles with tartan patterns, as a contrast between the historic and the new. In the pattern construction, she has taken various laces as a starting point, such as on sneakers, corsets and bags. She deconstructs garments and accessories, and selects parts of the construction to sculpt further digitally.

With the works in Wordwide Shipping, Ask also wants to show the digital textile world that exists, and where great development is taking place. Today there are online shops where the textiles only exist digitally. There is a lot of discussion going on about the possibilities in this. Replacing just one percent of our physical clothes with digital versions could potentially save five trillion liters of water.

Sara-Lovise Ask Ewertson (b. 1991 Sweden/Norway) lives and works in Oslo. She has a BA in fashion design and art from Textilhögskolan in Borås and an MA in art from Konstfack in Stockholm. After her master’s degree, she has shown her works at, among others, Röhsska, Ark des, Umeå Konsthall, Nässjö konsthall, 3:e våningen, BO and Podium in Oslo. In 2023, Ask is also currently presenting one work in a group exhibition at Spriten Kunsthall in Skien from 21 April to 18 June. She is also curator and producer for a group exhibition at Podium in Oslo in October. The exhibition at SOFT is her first completely digital exhibition.

The exhibition is supported by the Norwegian Cultural Fund.

sara-lovise.com

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.