Serhed Waledkhani

Invisible Traces

10. januar – 17. februar 2019

Serhed Waledkhani: Invisible Traces (2019). Foto: Øystein Thorvaldsen.

Norsk

Serhed Waledkhani har opprinnelse fra den iranske delen av Kurdistan og kom til Norge som sjuåring i 1996. Kunsten hans springer ut fra barndomserindringer fra Al-Tash, flyktningleiren i Irak hvor han ble født, søken etter å finne sin egen identitet, og tematikk som folkemord, immigrasjon, selvstendighet, likestilling, kurdisk ideologi og menneskerettigheter. Det visuelle uttrykket er relatert til bevegelse, flyktige minner og spor som er etterlatt av gode eller vonde opplevelser.

I utstillingen Invisible Traces flettes alt dette sammen til ett verk som omhandler nåtiden. Waledkhani skal veve visningsrommet inn med tråd og prosjektere to animasjoner i loop på den tekstile installasjonen. Lag på lag av tråd gjør at videoene trer ut i rommet med en flerdimensjonal, stripete overflate som kan sees gjennom vinduet fra Rådhusgata. Det kubistiske rommet av tråd kan gi assosiasjoner til bur, gjerder, telt, fengsel, en grense eller teaterscene. Det er som om tematikken sitter fast i trådene og vil gå i oppløsning til noe nytt og fredelig når installasjonen tas ned.

Den første videoen som prosjekteres er kullanimasjonen «Follow the waves», som handler om risikoen ved å krysse havet som flyktning uten å kunne svømme. Waledkhani utforsker også hvordan vann beveger seg i forhold til mennesker. Stop-motion-videoen på 03:53 minutter er tegnet med kull og knetgummi, hvor tegningen fotograferes, endres på og fotograferes igjen. Den siste scenen i kullanimasjonen blir vist som en ferdig tegning ved siden av filmen. Den andre videoen heter «Carry your life» og er en animasjon laget av sand på papir. Den 1 minutt og 40 sekunder lange sekvensen viser Kolbar-arbeidere som bærer kilovis med varer på ryggen over fjellene i Kurdistan mellom grensene til Iran og Irak. Dette blir ansett som smugling av Iran og Irak, men folk prøver bare å overleve i sitt eget land.

Inne i den vevde installasjonen står det to interaktive sykkelskulpturer, hvor publikum selv kan gi liv til bevegelige malerier. Skulpturene har sylinderformede lerreter knyttet sammen på to sykkelhjul og som fungerer med sykkelens mekanisme, pedaler og kjedene. De bevegelige maleriene er en fortsettelse av kullanimasjonen. Waledkhani skriver:

Maleriet ”Refugees Circle 1” tar opp det å komme frem til Europa og ”Refugees Circle 2” beskriver et minne fra min barndom fra flyktningleiren jeg ble født i. Et minne om å gå seg vill i et marked med en folkemengde av flyktninger, hvor barnet kikker opp mot himmelen og ser hvor skummel og stor verden er. Det var som en strøm av flyktninger som levde i tørste og sult. En kunne se tørste og sult i dem, som om de var av sand.

Serhed Waledkhani (f. 1989) har bachelor (2014) og mastergrad (2016) fra Kunstakademiet i Trondheim. I 2011 deltok Waledkhani i Høstutstillingen hvor han mottok en debutantpris, og som resulterte i en vandreutstilling som reiste fra Sandefjord, Bergen, Fauske, Trondheim og endte i Fredrikstad i 2013. I 2016 og 2017 var han med i en internasjonal gruppeutstilling i Ronneby og Norrtälje i Sverige kalt «Make a Change 1 og 2», som omhandlet flyktningkrisen i Europa. I 2018 har han holdt en sandanimasjon-workshop i et prosjekt kalt «City Memories» i Gdansk, Polen.

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV).

English

Serhed Waledkhani comes from a family originating from the Iranian part of Kurdistan. He arrived in Norway in 1996, at seven years old. The springboard for his art consists of childhood memories of Al-Tash (the refugee camp in Iraq where he was born) and an exploration of his identity, but also themes such as genocide, immigration, independence, equal rights, Kurdish ideology and human rights. His visual expression involves physical movement, fleeting memories and traces left by both good and bad experiences.

In the exhibition Invisible Traces, these components are woven together in a work that addresses the present. Waledkhani turns the gallery into a network of thread that becomes a backdrop for projecting two looped animations. Layer upon layer of thread allow the projections to emerge in the gallery space. Seen through the window facing Rådhusgata (street), they appear as multi-dimensional striped surfaces. The cubistic room of crisscrossing thread can recall a cage, fence, tent, prison, border or theatre stage. It is as if the theme is held inside the strands of thread and will dissolve or be transformed into something new and more peaceful when the installation is dismantled.

The theme of the first projection, Follow the Waves (3:53 min.), is the risk taken by refugees who try to cross bodies of water without being able to swim. Waledkhani explores how water moves in relation to people. This is a stop-motion animation drawn with charcoal and kneaded eraser. The artist drew a picture, photographed it, then changed the picture, photographed it again, then a new change, then a new photo, and so on. The last scene is presented as a complete drawing along with the video. The pictures for the second animation video, Carry Your Life (1:40 min.), are made with sand on paper. This work shows kolbars – people who carry many kilos of goods on their back across Kurdistan’s mountains, between the borders of Iran and Iraq. Iranians and Iraqis consider them as smugglers, but the kolbars are simply trying to survive by making a living in their own country.

Inside the woven installation are two interactive bicycle-sculptures. By peddling these, members of the public can animate paintings. The sculptures have cylindrical painted canvases linked to two bicycle wheels. The paintings, which function in combination with the bicycles’ mechanisms, pedals and chains, are developments on the charcoal animation projects. Waledkhani explains:

Refugees Circle 1 is about arriving in Europe, and Refugees Circle 2 relates to a memory from my childhood in the refugee camp where I was born. I got lost in a market teeming with refugees. The child looks up to the sky and sees how scary and large the world is. It was like a stream of refugees living in thirst and hunger. One could see thirst and hunger in them, as if they were made of sand.

Serhed Waledkhani (b. 1989) has a BA (2014) and MA (2016) from Trondheim Academy of Fine Art. In 2011 he participated in Høstutstillingen, Norway’s national juried exhibition, and won the debutant prize. This gave him an opportunity to create a solo exhibition (2013) that travelled to Sandefjord, Bergen, Fauske, Trondheim and Fredrikstad. In 2016 and 2017 he participated in an international group exhibition held in Ronneby and Norrtälje, Sweden, called Make a Change 1 and 2, the theme of which was Europe’s refugee crisis. In 2018 Waledkhani led a sand-animation workshop in Gdansk, Poland, as part of the City Memories project.

The exhibition Invisible Traces has received funding from Billedkunstnernes Vederlagsfond.

Bilde av Serhed Waledkhanis utstilling Invisible Traces på SOFT galleri i 2019. Foto av Øystein Thorvaldsen.
Serhed Waledkhani: Invisible Traces (2019). Foto: Øystein Thorvaldsen.
Serhed Waledkhani: Follow the waves, 2018.
Kull, stop-motion. 03:53 min.
Serhed Waledkhani: Carry your life, 2017.
Sand, stop-motion. 01:40.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.