Yola Maria Tsolis

Dream Machine

10. august – 10. september 2017

Norsk
Vi har gleden av å ønske velkommen til Yola Maria Tsolis utstilling Dream Machine på SOFT galleri torsdag 10. august kl 18.00 – 20.00. Utstillingen åpnes med en performance av Joakim Blattmann.

Yola Maria Tsolis jobber med tesselasjoner i tekstil. Hun bretter intrikate, geometriske strukturer utifra en hel tekstilflate som på forhånd er organisert i et grid. Ved å jobbe ut i fra dette gridet har hun mulighet til å forme det myke tekstilet i strenge geometriske strukturer. Dette gir tekstilet en relieffaktig oppbygning som minner om arabiske mosaikker. I tillegg til de tekstile tesselasjonene jobber hun med lignende abstraksjoner og collager i andre materialer, som foto, video og lyd. Abstraksjonene skjer på forskjellige måter, men også her bruker hun de samme prinsippene som i de tekstile tesselasjonene. Hun bryter opp materialet og setter det sammen igjen, gjennom et geometrisk system.

Yola Maria Tsolis jobber stedsrelatert der abstraksjonene blir en forlengelse av utstillingsrommet. Hun tar bilder av rommets arkitektur og detaljer, som trykkes digitalt på tekstilene før de tesseleres og monteres tilbake ved sitt opprinnelige utgangspunkt. På denne måten vil noe av bildet tre tydelig frem mens andre deler vil bli skjult i foldene. Tematisk diskuterer arbeidene temaet persepsjon og om hvordan gitte forventninger til tid og rom påvirker vår måte å oppleve omgivelsene rundt oss.

Ved å blande sjangre som tekstil, fotografi og video undersøker jeg ideer rundt perspektiver, tid og rom. Arbeidene er ofte in-situ konstruksjoner, der iakttakelse og observasjon i seg selv blir det viktigste og sentrale.

Tsolis kommer med en stedsspesifikk utstilling til SOFT galleri. Hun viderefører her metoden der de tekstile tesselasjonene blir en forlengelse av gallerirommets arkitektur og karakter. Hun vil lage en tekstil installasjon i kombinasjon med video. Videoarbeidet er laget i et samarbeid med videokunstneren Ricardo del Pozo. Del Pozo utfordrer betrakteren og det å oppleve noe; innehar rommet en autonom sannhet eller sitter denne sannheten av rommet i selve opplevelsen – i det å betrakte? Tsolis og del Pozo utforsker begge hvordan tid og rom påvirker betrakteren og det betrakteren oppplever. Utstillingsrommet og dokumentasjonen av denne vil legge premissene for den kunstneriske undersøkelsen og utstillingens endelige karakter.

Yola Maria Tsolis (1981) gikk ut med master i Kunstfag fra Kunsthøgskolen i Oslo, 2014.
Hun er en del av kunstnergruppen Svartjord som åpnet utstilling på Spriten Kunsthall i Skien tidligere i år. Hun har deltatt på flere gruppeutstillinger og mottar ett to-årig arbeidsstipend. Utstillingen på SOFT galleri vil bli hennes første separatutstilling etter endt utdannelse.

Ricardo del Pozo (1978) har en master fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Han jobber med video og lyd. Sist kuraterte han en konsertserie i samarbeid med Joakim Blattman som ble vist på RAM galleri.

www.yolamariatsolis.com

English
We are pleased to welcome you to Yola Maria Tsolis’ exhibition Dream Machine, at SOFT galleri, on Thursday, 10 August 2017, from 6 to 8 pm. The exhibition will open with a performance by Joakim Blattmann.

Yola Maria Tsolis works with tessellation in textiles. She starts with a cloth surface that is pre-organized with a grid, and then folds it to create intricate structures. The grid enables her to mould soft material into strict geometric structures. Their relief-like quality can bring to mind Arabic mosaics. In addition to textile tessellation, she works with similar abstractions and collages in media such as photography, video and sound. The abstractions come about in different ways, but she uses the same principles as in the textile tessellations. She fragments the material, then puts it together again using a geometric system.

Yola Maria Tsolis works site-specifically, in the sense that her abstractions become an extension of the exhibition space. She takes photos of the space’s architecture and details, then digitally prints them on textile material before they are tessellated and mounted in the space that is their starting point. In this way, part of the picture will emerge clearly, while other parts will be hidden in folds of fabric. Tsolis’ works deal with the theme of perception and how certain expectations about time and space influence the way we experience our surroundings.

By mixing genres such as textile, photography and video, I explore ideas related to perspectives, time and space. The works are often in-situ constructions, where viewing and observation become the most important aspects.

Tsolis presents a site-specific exhibition at SOFT galleri. Here she uses her method of textile tessellation to create a work that becomes an extension of the gallery’s architecture and character. She creates the textile installation in combination with a video. The video work is made in collaboration with the artist Richardo del Pozo. Del Pozo challenges the viewer with the question of what it means to experience something: does a room have an autonomous truth, or does this truth of the room exist in the experience itself – in the act of viewing? Tsolis and del Pozo both explore how time and space influence us as viewers and what we experience. The exhibition space and the documentation of it are the preconditions for the artistic research and the exhibition’s final character.

Yola Maria Tsolis (b. 1981) earned a master’s degree in art from Oslo National Academy of the Arts in 2014. She is part of the artist group Svartjord, which held an exhibition at Spriten Kunsthall in Skien, Norway earlier in 2017. She has participated in several group exhibitions and has received a two-year work-grant. The exhibition at SOFT galleri will be her first solo show since graduation.

Ricardo del Pozo (b. 1978) earned a master’s degree from Bergen Academy of Art and Design. He works with video and sound. Recently he curated a concert series in collaboration with Joakim Blattman, one of the venues of which was RAM galleri in Oslo.

www.yolamariatsolis.com

Alle foto: Øystein Thorvaldsen

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.